Sport.pl

Flota Świnoujście zabiega o pieniądze z miasta. Co na to radni?

Nie, jeśli nic się nie zmieni. Tak, jak zajdą zmiany w zarządzie klubu - tak można podsumować stanowisko przewodniczących klubów w radzie miasta Świnoujście.
Floty miało już nie być w I lidze, ale jej transakcję odstąpienia sekcji piłkarskiej z licencją dla Stali Rzeszów zablokował PZPN. By nie zostać tylko z długami - działacze postanowili grać na zapleczu ekstraklasy. Skąd wezmą pieniądze? W pierwszym kroku ponowili apel do radnych o dodatkową dotację dla klubu. Radni wydali w tej kwestii specjalne oświadczenie.

Stanowisko przewodniczących klubów radnych Rady Miasta Świnoujście w sprawie Floty

"Wydarzenia ostatnich miesięcy, a w szczególności ostatnich tygodni ukazały słabość finansową i organizacyjną MKS "FLOTA" Świnoujście. Czarę goryczy przelała słynna już transakcja sprzedaży, jak to ujęto w umowie - "zorganizowanej części przedsiębiorstwa", czyli I drużyny FLOTY, do klubu sportowego Stal Rzeszów. Ujawnione do tej pory szczegóły i okoliczności zawarcia tej transakcji budzą nasz sprzeciw. Zarząd PZPN nie wyraził zgody na jej realizację i wszczął w tej sprawie postępowanie dyscyplinarne. MKS FLOTA grożą poważne konsekwencje przewidziane statutem i przepisami wewnętrznymi PZPN.

W związku z powyższymi rozstrzygnięciami Zarząd Klubu podjął decyzję o pozostaniu MKS FLOTA w rozgrywkach I ligi i po raz kolejny wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przyznanie z budżetu Miasta na rok 2014 dodatkowych środków finansowych. Taka decyzja wymaga zgody Rady Miasta i wiązałaby się ze zwiększeniem pomocy finansowej dla MKS FLOTA w roku 2014 z 2.1 mln złotych do 2.7 mln złotych (o 600 tysięcy złotych). W naszej ocenie, środki te przeznaczone zostaną de facto na spłatę części długów Klubu.

Na dzisiaj nie widzimy podstaw do tego żeby taki wniosek poważnie i odpowiedzialnie rozpatrzyć ponieważ : - Zarząd MKS "FLOTA" stracił zaufanie nie tylko nasze ale przede wszystkim zdecydowanej większości kibiców i mieszkańców Świnoujścia,

- wyliczenia i deklaracje Zarządu Klubu dotyczące stanu zadłużenia i środków finansowych budzą wiele naszych wątpliwości i zastrzeżeń,

- nie otrzymaliśmy przekonywujących informacji i dowodów potwierdzających realne zainteresowanie konkretnych firm i osób sponsorowaniem działalności Klubu na dużą skalę.

Bardzo ważne dla nas w całej tej sprawie będą również rozstrzygnięcia stosownych organów PZPN w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się wobec MKS "FLOTA" .

Pomimo przedstawionych wyżej negatywnych faktów oraz uwarunkowań, mając jednak na uwadze:

a) dotychczasowe zaangażowanie Miasta Świnoujście w wieloletnią działalność Klubu,

b) poniesione nakłady na budowę i utrzymanie infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie rozgrywek piłkarskich na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym,

c) znaczący wkład MKS "FLOTA" w promocję Miasta Świnoujście,

jesteśmy gotowi do rzeczowej i odpowiedzialnej dyskusji o sposobach wyjścia z dramatycznej sytuacji w jakiej znalazł się MKS FLOTA oraz ewentualnego wsparcia finansowego przez Miasto. Uważamy jednak, że aby do takiej dyskusji doszło muszą być spełnione następujące warunki wstępne :

1. Pilne zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków Klubu, celem przeprowadzenia przyspieszonych wyborów nowego Zarządu (dymisja aktualnego i wybór nowego Zarządu uwiarygodnią działania przedstawicieli Klubu w rozmowach z Miastem, potencjalnymi sponsorami, PZPN a także wobec kibiców).

2. Poddanie się przez Klub zewnętrznemu audytowi do wykonania przez biegłego rewidenta, który pozwoli zweryfikować :

a/ rzeczywisty poziom zadłużenia klubu wg stanu na dzień 31 lipca 2014 roku,

b/ rzeczywisty poziom zobowiązań finansowych Klubu, które będą skutkować po 31 lipca b.r.,

c/ prawidłowość gospodarki finansowej Klubu (Wyniki audytu powinny być udostępnione radnym Rady Miasta Świnoujście).

3. Przedstawienie przez nowy Zarząd Klubu, w porozumieniu z Prezydentem Miasta, założeń do wariantowego planu ratowania Klubu i oparcia jego działalności na trwałych, realnych podstawach finansowych i organizacyjnych.

Oświadczenie podpisali: Robert Gawroński (SLD), Elżbieta Jabłońska (PO), Andrzej Mrozek (PiS) i Andrzej Szczodry (Grupa Morska).

Flota godzi się na zmiany

We wtorkowy wieczór zebrał się zarząd Floty. Przyparci do muru działacze w zasadzie zgodzili się na najważniejsze:

- wstępnie ustalono termin nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu (21 sierpnia)

- audyt - na wniosek Prezydenta Janusza Żmurkiewicza - rozpocznie się w najbliższy poniedziałek

Dodatkowo klub uzupełnił listę nowych członków o kilkadziesiąt osób. To w większości kibice, którzy protestowali przeciw sprzedaży licencji do Rzeszowa i chcieli ratować Flotę.

A optymistyczną informacją jest zapowiedź rychłego zawiązania spółki. Inwestorzy (inwestor) są gotowi do pomocy i być może w najbliższych dniach do takich przeobrażeń dojdzie.